Новини и събития


Икономически и социален профил на област Бургас
За седма поредна година Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за развитие”.

Благодарение на работата на институциите, събиращи и предоставящи статистически данни, изданието с всяка следваща година включва все по-актуална и обхватна информация за икономиките и социалната среда на областите. В тазгодишното издание болшинството от данните се отнася за последната година - 2017 година. Изключенията не са много и се изчерпват с няколко показателя, които се публикуват с повече от година закъснение – областните данни за БВП на глава от населението и заплатите, както и отделни индикатори в сферата на инвестициите, околната среда, инфраструктурата и образованието. Анализът стъпва и на някои данни за 2018 г. (в сферата на администрацията, местните данъци и такси и резултатите от матурите), там, където такива са били налични към средата на 2018 година.


Икономическо развитие по региони в страната.
Инфографика: ИПИ


ОБЛАСТ БУРГАС

И през 2016 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението нараства с бързи темпове, но нивото му остава под средното за страната. Заплатите и доходите в областта също продължават да нарастват, но все още не достигат средните за страната нива. Повишаването на коефициента на икономическа активност е съпроводено от едновременно повишаване на коефициента на заетост и намаление на този на безработицата, въпреки че подобряването и на трите показателя е по-бавно от това в страната. Бургас остава сред областите с най-динамично и високо ниво на бизнес и инвестиционната активност в страната. Делът на автомагистралите и първокласните пътища остава сравнително висок. Усреднените размери на разглежданите местни данъци и такси в общините в област Бургас като цяло са по-високи от средните в страната. През 2017 г. покритието на кадастралната карта в областта се увеличава значително.

Подобно на тенденцията в страната, населението в област Бургас продължава да застарява, въпреки че и през 2017 г. процесът не е толкова бърз. За трета поредна година през 2018 г. средният успех от матурите по български език и литература в областта е под средния за страната. Относителния недостиг на лекари и ограничената леглова база в областта са свързани и със сравнително нисък относителен брой на преминалите болни за лечение. Бургас продължава да е областта с най-голям относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната, което кореспондира със сравнително ниска разкриваемост. Замърсяването на атмосферата с въглероден диоксид остава значително по-ниско от средното за страната. Интересът към местните кина и театри остава по-висок от средните за страната нива, но относителният брой на посещенията в музеите и библиотеките в областта изостава.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

През 2015 и 2016 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Бургас отново започва да нараства, но дори сравнително високите темпове на растеж не могат да компенсират спадовете и колебливия ръст в началните години на икономическата криза. През 2016 г. брутният вътрешен продукт в Бургас достига 11 372 лв. на човек при 13 206 лв. на човек в страната. Заплатите и доходите в областта също продължават да нарастват, но все още не достигат средните за страната нива. Тези процеси водят и до спад на делът на населението, живеещо с материални лишения в областта, въпреки че той остава по-висок от средния и през 2017 година. Малко по-висок остава и делът на населението, живеещо под националната линия на бедност в областта в сравнение със средната стойност за страната.

Икономическата активност в областта продължава да се повишава и през 2017 г. достига 71,0% (при 71,3% в страната). Повишаването на коефициента к е съпроводено от едновременно повишаване на коефициента на заетост и намаление на този на безработицата, въпреки че подобряването и на трите показателя е по-бавно от това в страната. През 2017 г. заетостта в областта достига 64,8% (при 66,9% в страната), а безработицата – 8,6% (при 6,2% в страната). По-бързото развитие на пазара на труда в областта е ограничено от сравнително неблагоприятната образователна структура на работната сила, въпреки подобрението к през по последните две-три години. През 2017 г. делът на населението на възраст 25-64 г. с висше образование в областта е 25% (при 28% в страната), а това с основно и по-ниско образование – 22% (при 17% в страната).

Бургас остава сред областите с най-динамично и високо ниво на бизнес и инвестиционната активност в страната. Броят на нефинансовите предприятия достига 73 на хиляда души от населението в областта през 2016 г. при средно 57 предприятия на хиляда души в страната. Относителният обем на чуждестранните преки инвестиции продължава да е над средните за страната нива. Към края на 2016 г. чуждите инвестиции в областта достигат 4 231 евро на човек (при 3 310 евро на човек в страната). Усвояването на европейски средства също нараства. Към 30 юни 2018 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта достига 1 552 лв. на човек (при 1 543 лв. на човек в страната). В рамките на областта най-голям е относителният обем на изплатените средства в община Созопол, а най-малко – в община Сунгурларе. През 2016 г. в областта се наблюдава спад за втора поредна година на относителния обем на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи.

Гъстотата на пътната и железопътна мрежи в областта остава по-ниска от средната за страната. Делът на автомагистралите и първокласните пътища обаче остава по-висок (26% при 19% в страната), което се отразява в сравнително по-доброто, макар и с малко, качество на пътната настилка в областта. Делът на домакинствата с достъп до интернет, както и делът на използващите го лица в областта остават по-ниски от средните в страната.

Усреднените размери на разглежданите местни данъци и такси в общините в област Бургас като цяло са по-високи от средните в страната, а през 2018 г. никой от тях в областта не е променян. По-високи от средните за страната са усреднените ставки върху търговията, превозните средства, прехвърлянето на собственост и таксиметровия превоз, а по-ниски – върху недвижимите нежилищни имоти на юридическите лица, както и таксата за битови отпадъци.

Самооценките на администрацията показват, че електронното правителство се развива сравнително добре и през 2018 г., но предоставянето на услуги на „едно гише” изостава. През 2018 г. оценката за активна прозрачност на общините в областта се повишава, но ръстът е почти двойно по-нисък от средния за страната и областта губи преднината си от предходните години. През 2017 г. покритието на кадастралната карта в областта се увеличава от 22% до 31% (при 37% в страната), благодарение на включването на нови територии в общините Бургас, Приморско и Созопол. В общините Айтос и Руен покритието на кадастъра остава 0%.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Подобно на тенденцията в страната, населението в област Бургас продължава да застарява, въпреки че и през 2017 г. процесът не е толкова бърз. Раждаемостта в областта продължава да е по-висока от средната за страната, а Бургас остава сред малкото области с повече заселени отколкото изселени жители. Коефициентът на естествен прираст в областта през 2017 г. е -4,3‰ (при - 6,5‰ в страната), а този на механичен прираст се повишава отново до 1,6‰ (при -0,8‰ в страната). Коефициентите на възрастова зависимост в областта също са значително по-благоприятни от средните за страната. Коефициентът на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това на 0-14 г. в област Бургас е 123% при 148% в страната. Делът на градското население, както и гъстотата на населението в областта са сравнително високи.

Нетният коефициент на записване на населението в V-VIII клас в област Бургас се повишава заедно с тенденцията в страната и стойността му остава съизмерима със средната и през 2017 година. Близо до средните за страната стойности са и дяловете на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование в областта. За трета поредна година през 2018 г. средният успех от матурите по български език и литература в областта е под средния за страната. В същото време обаче, делът на слабите оценки на учениците от областта е равен със средния за страната. Бургас е сред областите със сравнителен недостиг на преподаватели в основното и средно образование.

Бургас е сред областите със сравнително висок недостиг на лекари и през 2017 г. – както на общопрактикуващи, така и на специалисти. Легловата база в местните многопрофилни болници се увеличава, но все още изостава спрямо средните за страната нива. През 2017 г. в болниците в областта има 3,4 болнични легла на хиляда души от населението при 4,9 на хиляда души в страната. Относителния недостиг на лекари и ограничената леглова база в областта са свързани и със сравнително нисък относителен брой на преминалите болни за лечение. През 2017 г. през многопрофилните болници в областта са преминали 182 болни за лечение на хиляда души от населението при 242 на хиляда души в страната.

Натовареността на наказателните съдиите в окръжния съд в областта продължава да е леко по-ниска от средната за страната, което се отразява на бързината на правораздаването и през 2017 година. Един съдия в област Бургас разглежда средно по 8,8 наказателни дела месечно (при 9,6 дела месечно на съдия в страната), делът на делата, приключили в 3-месечен срок е 92% (при 91% в страната), а на висящите – 7% (при 9% в страната). В същото време Бургас продължава да е областта с най-голям относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната – 18 на хиляда души (при 13 на хиляда души в страната) през 2017 г., въпреки че за втора поредна година броят им намалява. Високото ниво на престъпност кореспондира със сравнително ниска разкриваемост. През 2017 г. делът на разкритите престъпления в областта е 35% при средно 45% в страната.

Делът на населението в селища с обществена канализация и с достъп до пречиствателни станции за отпадъчни води в областта е по-висок от средните за страната нива и през 2016 година. Замърсяването на атмосферата с въглероден диоксид също остава значително по-ниско от средното за страната. През 2016 г. вредните емисии в областта са 85 тона на кв. км при 281 т на кв. км в страната. Относителният обем на образуваните битови отпадъци в областта намалява значително през 2016 г. и става по-нисък от средния в страната.

Интересът към местните кина и театри остава по-висок от средните за страната нива, но относителният брой на посещенията в музеите и библиотеките в областта изостава. През 2017 г. в областта са регистрирани 855 посещения на местните кина на хиляда души населението (при 778 на хиляда души в страната). Сравнително малко пък са посещенията на библиотеките в областта – 122 на хиляда души (при 604 на хиляда души в страната).

Пълният доклад за страната може да намерите тук.
Публикувано на 20 Dec 2018 от rdibi.bg