За нас

„Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи” (СРРМБИ) е организация с нестопанска цел, която оказва съдействие на чуждестранни физически и юридически лица за изясняване на правната и инвестиционна среда в България. Подпомага изграждането на устойчиви взаимоотношения между чужди и местни икономически единици.

Организацията има за цел подобряване на регионалното икономическо, социално и междукултурно развитие, чрез оптимизиране на възможностите за комуникация между български и чужди физически и юридически лица. Сдружението подпомага частни, държавни и обществени структури в осъществяването на проекти, чрез популяризирането на инициативите им с цел реализиране на трайни партньорства.

СРРМБИ непрекъснато установява и поддържа международни контакти с лица и организации проявяващи интерес към реализирането на икономически, социални и културно-образователни проекти в България. Осъществява консултантски функции в помощ на чужди държавни и частни структури, с оглед привличането им като инвеститори и партньори в България.

СРРМБИ изгражда и цели взаимоотношения на сътрудничество с държавните и общински институции, като участва в организирани от тях мероприятия за популяризиране на инвестиционния климат в страната, насърчаването на междукултурния обмен и адаптиране на образователната система за нуждите на бизнеса в страната.

СРРМБИ участва във форуми, конференции и други прояви, посветени на регионалното развитие и международните бизнес инициативи, като обединява усилията си с тези на сродни организации в страната и чужбина.